Ilya Kovalchuk’s wife Nicole Andrazajtis Kovalchuk