Tyrus Thomas’ wife Jamie Patrice Thomas and Ben Gordon’s fiancee Sascha Smith